szkola
przezdszkole
firma
esklep
stacja
gmina

Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNY SKLEP INTERNETOWY

§ 1 (Definicje)

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Organizator Programu - Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla miasta Wrocław - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000451075, o kapitale zakładowym w wysokości 101.000,00 PLN, opłaconym w całości, NIP: 898 220 27 60, REGON: 022079711,

b. Uczestnik Programu lub Uczestnik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zakwalifikowane do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, i które nie zostały wykluczone z Programu.

c. Program Wiarygodny e-Sklep lub Program – program promocji podmiotów gospodarczych, które prowadzą działalność gospodarczą w branży handlu elektronicznego, które terminowo regulują zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych i pracowników oraz działają na rzecz transparentności i właściwych standardów obrotu gospodarczego w Internecie.

d. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie lub Podmiot - osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniły łącznie warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu.

e. Sklep Internetowy lub e-Sklep – podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą w branży handlu elektronicznego.

f. Audyt – weryfikacja e-Sklepu przeprowadzona przez Organizatora Programu w oparciu o kryteria przewidziane niniejszym Regulaminem.

g. Certyfikat Wiarygodny Sklep Internetowy lub Certyfikat – certyfikat przyznany przez Organizatora Programu, potwierdzający rzetelność, uczciwość i profesjonalizm w relacjach gospodarczych oraz w stosunku do klientów.

h. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad etycznych i moralnych, którym powinien kierować się Uczestnik Programu, dostępny na stronie internetowej www.wiarygodny-biznes.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.

i. Deklaracja Uczestnictwa w Programie Wiarygodny e-Sklep lub Formularz lub Umowa – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a podmiotem ubiegającym się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie.

j. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Firma, dostępny na stronie internetowej www.wiarygodny-biznes.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.

k. Pakiet – Pakiet Start, Start+, Optimum, Premium lub Gold zawierający zakres przysługujących Uczestnikowi przywilejów i usług gwarantowanych w ramach Uczestnictwa w Programie. Tabela Pakietów dostępna jest na życzenie klienta w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Organizatora Programu.

l. Baner Programu – standardowy wzór baneru informującego o udziale w Programie danego Uczestnika Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu.

m. Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o. na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:

• pełna nazwa firmy,

• adres siedziby firmy,

• numer nadanego Certyfikatu,

• adres strony internetowej,

• numer telefonu,

• adres email,

• logo,

• słowa klucze charakteryzujące firmę,

• opis działalności firmy.

n. Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Wiarygodną Firmą Sp. z o.o. przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję.

o. Tabela Pakietów Programu Wiarygodny e-Sklep lub Tabela Pakietów – tabela zawierająca dostępne rodzaje Pakietów oraz katalog oferowanych rabatów, promocji i udostępnianych narzędzi marketingowych, w ramach danego Pakietu dla Uczestnika Programu Wiarygodny e-Sklep, dostępna na życzenie klienta w wersji elektronicznej oraz w siedzibie Organizatora Programu.

p. Link – link, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu oraz standardowy wzór zapisu graficznego tego Linku wraz z informacją o udziale w Programie, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej Uczestnika Programu.

q. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

r. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

s. GUS – Główny Urząd Statystyczny.

§ 2 (Cel Programu)

Celem Programu Wiarygodny Sklep Internetowy jest:

a. promocja właściwych standardów obrotu gospodarczego w Internecie oraz rzetelności płatniczej i transparentności e-Sklepów,

b. wspieranie rozwoju Uczestników Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie,

c. promocja zasad etycznych i moralnych określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk Programu Wiarygodny e-Sklep.

§ 3 (Korzyści wynikające z Programu)

1. Uczestnictwo w Programie Wiarygodny e-Sklep umożliwia:

a. uzyskanie Certyfikatu wystawianego przez Organizatora Programu potwierdzającego wiarygodność e-Sklepu,

b. promocję firmy Uczestnika Programu poprzez publikowanie Wizytówki wraz z informacjami o Uczestniku w serwisie internetowym Programu,

c. dostęp do produktów i usług Partnerów Programu w ramach oferty limitowanej przeznaczonej wyłącznie dla Uczestników Programu,

d. materiały marketingowe promujące pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie.

2. Szczegółowy opis udostępnianych narzędzi marketingowych, promocji i rabatów przyznawanych przez Partnerów Programu znajduje się w Tabeli Pakietów Programu Wiarygodny e-Sklep.

§ 4 (Kwalifikacja do Programu)

1. Warunkiem zakwalifikowania do Programu Wiarygodny e-Sklep jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a. prowadzenie przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie e-Sklepu,

b. spełnienie kryterium określonego w pkt. A, B, C oraz I w Kryteriach Oceny e-Sklepu stanowiących Załacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

c. wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodny e-Sklep i przesłanie jej wraz z zaakceptowanym Regulaminem pocztą na adres Organizatora Programu,

d. przesłanie w formie e-mail lub faksem następujących dokumentów: wypis z ewidencji działalności gospodarczej, odpis z KRS, numer NIP, numer REGON.

2. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych.

§ 5 (Weryfikacja i Audyt)

1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w branży handlu elektronicznego z siedzibą w Polsce, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą w branży handlu elektronicznego z siedzibą w Polsce, która po zakwalifikowaniu do Programu:

a) uzyskała minimum 90 pkt. w procesie weryfikacji e-Sklepu, gdzie za spełnienie każdego kryterium określonego w pkt. D-H zawartych w Kryteriach Oceny e-Sklepu stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu przyznaje się po 5 pkt.,

b) przeszła weryfikację w trzystopniowym procesie weryfikacji rzetelności płatniczej, o którym mowa w § 5 ust. 4,

c) akceptuje i zobowiązuje się stosować postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk,

d) zobowiązała się do zamieszczenia banera Programu na stronie internetowej e-Sklepu oraz załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,

e) terminowo reguluje wszelkie zobowiązania finansowe wobec Organizatora Programu wynikające z Deklaracji Uczestnictwa w Programie.

2. Audyt e-Sklepu i weryfikacja Podmiotu Ubiegającego się o uczestnictwo w Programie Wiarygodny e-Sklep jest bezpłatny.

3. Trzystopniowy proces weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust.1, lit. b, przebiega w następujący sposób:

a) I stopień obejmuje sprawdzenie pod kątem zgodności danych rejestrowych przesłanych przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie z danymi w CEIDG/KRS oraz weryfikacji danych z dokumentów NIP i REGON w GUS.

b) II stopień obejmuje sprawdzenie statusu aktywności działalności gospodarczej weryfikowanego Podmiotu. Weryfikacja Podmiotu jest przeprowadzana w takich źródłach jak: CEIDG/KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy, GUS.

c) III stopień obejmuje weryfikację Podmiotu pod względem nieuregulowanych należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poprzez sprawdzenie:

- baz biur informacji gospodarczych,

- rejestru Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich,

- baz giełd wierzytelności,

- Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy KRS,

- bazy dłużników w e-Kancelarii.

4. Po przeprowadzeniu audytu i zakończeniu procesu weryfikacji, Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Programie Wiarygodny e-Sklep. W przypadku pozytywnej decyzji Podmiotowi zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodny e-Sklep oraz Certyfikat.

5. Certyfikat Wiarygodnego e-Sklepu Uczestnik Programu otrzymuje w formacie pdf, wysłany drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika adres mailowy.

6. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się materiałami i korzystania ze świadczeń określonych w wybranym przez Uczestnika Pakiecie wyłącznie przez okres uczestnictwa w Programie.

§ 6 (Wiarygodny Regulamin)

1. Uczestnik Programu Wiarygodny e-Sklep może poddać sprawdzeniu regulamin sklepu internetowego w przedmiocie zgodności z przepisami prawa (Wiarygodny Regulamin). W ramach tej usługi Uczestnik Programu dodatkowo uzyskuje:

- informację zwrotną odnośnie zapisów w regulaminie, które są niezgodne z przepisami prawa i/lub naruszają interesy klientów sklepu internetowego,

- dokonanie zmian w treści regulaminu,

- rekomendację Strategicznego Partnera Programu e-Kancelarii GPF SA co do wiarygodności regulaminu e-Sklepu,

- baner do umieszczenia na stronie internetowej Sklepu informujący o prawnej ochronie regulaminu e-Sklepu przez e-Kancelarię GPF SA. Poprawiona wersja regulaminu wraz z banerem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Podmiot adres mailowy.

2. Z opcji Wiarygodny Regulamin może skorzystać również podmiot nie będący Uczestnikiem Programu poprzez zawarcie odrębnej umowy z Organizatorem Programu.

3. W przypadku umieszczenia na stronie głównej e-Sklepu banera informującego o możliwości korzystania z infolinii prawnej realizowanej przez e-Kancelarię GPF SA (wzór poniżej), Uczestnik Programu lub podmiot nie uczestniczący w Programie otrzymuje rabat w wysokości 10% na usługę prawną Wiarygodny Regulamin, o której mowa w § 6 ust. 1.

4. Po przeprowadzonym audycie Regulaminu, e-Sklep może skorzystać z opcji stałego (w cyklach miesięcznych) monitoringu Regulaminu, polegającego na dostosowaniu zawartych w nim zapisów do wymogów prawnych, w szczególności: dodawaniu, usuwaniu lub zmianach tych zapisów.

 § 7 (Wizytówka)

1. Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego firmy w celu przygotowania Wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodny-biznes.pl.

2. Po otrzymaniu formularza, Organizator Programu przygotowuje Wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.

3. Informacje publikowane w Wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.

4. W czasie trwania Programu Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Uczestnika.

5. Uczestnik w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w Wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodny-biznes.pl.

§ 8 (Wykluczenie z Programu)

1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodny e-Sklep jeżeli:

- zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,

- narusza postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk, w tym nieterminowo reguluje zobowiązania wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych i pracowników,

- narusza postanowienia Regulaminu,

- nieterminowo reguluje należności wobec Organizatora Programu.

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu Wiarygodny e-Sklep traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych od Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodny e-Sklep i Certyfikatu oraz korzystania z zaoferowanych świadczeń i usług, a także zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje, materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc, w których zostały umieszczone, a kojarzące się z Programem Wiarygodny e-Sklep.

3. O wykluczeniu z Programu, Uczestnik Programu zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej drogą pocztową. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

4. Wykluczony Uczestnik Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu po upływie 6 miesięcy i po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1-4 Regulaminu.

5. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail: info@wiarygodny-biznes.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników, w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie, w szczególności naruszenia wymaganych standardów w handlu elektronicznym oraz w zakresie terminowego regulowania zobowiązań.

6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.

7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodny e-Sklep.

§ 9 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych)

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących przedsiębiorstwa, w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, numer organu rejestrowego, przedmiot działalności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodny-biznes.pl.

2. Osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Uczestnika Programu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie jej wizerunku w postaci zdjęć oraz w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w Wizytówce.

3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wszelkie pytania, zgłoszenia, zmiany, wykreślenia swoich danych Uczestnik Programu może zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@wiarygodny-biznes.pl.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej Magazynu Wiarygodna Firma, e-Biuletynu Prawnego oraz informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Organizatora Programu i jego Partnerów.

§ 10 (Reklamacje)

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., pl. Strzelecki 25, 50-224 Wrocław.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Organizator Programu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu lub niezastosowania się przez Uczestnika Programu do postanowień Regulaminu.

§ 11 (Zapisy końcowe)

1. Biorąc udział w Programie, Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Okres uczestnictwa w Programie reguluje Umowa, o której mowa w § 1, ust. 2, lit. i. 3. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodny-biznes.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

4. Czas funkcjonowania Uczestnika w Programie reguluje Umowa, o której mowa w §1, ust.1, lit. r.

5. Uczestnik Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

7. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

Do Góry